• CheckYourMeds

  CheckYourMeds (CYM) je web platforma koja će služiti korisniku kao informativna web stranica, ali i zdravstveno pomagalo. Platforma će sadržavati potpunu bazu podataka lijekova dostupnih u Republici Hrvatskoj, temeljem čega će se moći provjeriti sve informacije o određenom lijeku. Platforma će, također, sadržavati informacije o nuspojavama lijekova te će korisnik imati mogućnost prijaviti
  nuspojavu, ukoliko se dogodi, nakon konzumacije određenog lijeka.
  Uz nuspojave, korisnik će moći istražiti interakcije između lijekova i drugih pripravaka na način da usporedi lijekove i pripravke koje trenutno uzima kako bi mogao imati bolji uvid u potencijalni problem uzimanja kombinacije istih.
  Dio gdje platforma postaje personalizirana za korisnika je pri otvaranju korisničkog računa koji će služiti kao vlastiti zdravstveni karton. Korisnik će na svom profilu moći unijeti detaljne podatke o svom zdravstvenom stanju, simptomima, o lijekovima i pripravcima koje uzima, nuspojavama, itd… Benefiti ovakve platforme za korisnika biti će:
  1. prevencija potencijalnih problema (mogućih nuspojava ili interakcija između lijekova i drugih pripravaka)
  2. jednostavne i brzo dostupne informacije
  3. detaljan i organiziran pregled zdravstvenog stanja u određenom trenutku
  4. uvid u cjelokupnu terapiju, lijekova i pripravaka, koje trenutno uzima uz podsjetnike o terapiji i moguće rizike uzimanja određenog lijeka uz drugi lijek, vitamine, hranu, dodatke prehrani
  5. bolja briga o vlastitom zdravlju
  6. bolja i kvalitetnija komunikacija s liječnikom opće medicine

  CheckYourMeds (CYM) is a web platform that will help the user as an informative website, but also as a health aid. The platform will contain a complete database of medicines available in the Republic of Croatia, on the basis of which it will be possible to check all the information about a particular medicine. The platform will also contain specific information on side effects and if it occurs, the user will be able
  to report a side effect after consuming a particular medicine.
  In addition to side effects, the user will be able to investigate interactions between medications and other preparations by comparing the medications and preparations he is currently taking. The user will have a better insight about the potential risks of taking a combination of medicines.
  The platform becomes personalized for the user by creating a user account that will serve as their own health card. The user will be able to enter detailed information on his/her health condition, symptoms, medications and preparations he/she is taking, side effects, etc. The benefits of such a platform for the user will be:
  1. prevention of potential problems (possible side effects or interactions between medicines and other preparations);
  2. easy and quickly accessible information;
  3. detailed and organized examination of the health condition at a certain point;
  4. insight about the entire therapy, on the medicines and preparations the user is currently taking with reminders about the therapy and possible risks of taking a certain combination of medications, vitamins, food and dietary supplements;
  5. take better care of his/her own health;
  6. better communication with the user’s general practitioner.

 • SERVICE4YOU

  Service4you je mjesto gdje ljudi istražuju svoje vještine i zadovoljavaju svoje potrebe. Projektna je ideja za platformu koja bi prikupila razne usluge ljudi koji imaju vještine u različitim poslovima i stvorila tržište od tih usluga tako da bi povezala te ljude s ljudima koji su u potrazi za njihovim uslugama. Cilj je stvoriti zajednicu amatera koji su strastveni oko svojih vještina i eventualno ih motivirati da postanu pravi poduzetnici


  Service4you is a place where people explore their skills and satisfy their needs. It’s a project idea where a platform would gather various services of people who have skills in different jobs and create a market of these services by connecting these people with others in need of those skills. It aims to create a community of amateurs who are passionate about their skills and eventually motivate them to become real entrepreneurs.

 • FINAKTIVCI

  Finaktivci su organizacija kojoj je cilj baviti se educiranjem djece predškolske dobi o financijama i učiti ih kako od malih nogu pametno koristiti novac. Financijska pismenost je nešto što se ne uči u školi, a u svijetu velikih promjena ono je od presudne važnosti. Istraživanja pokazuju da je edukaciju o financijama idealno započeti već u četvrtoj godini života. Pomoću edukativnih tečajeva svako dijete naučit će cijeniti plaću svojih roditelja, naučit će što je novac i kako od tog novca stvoriti još novca.

 • WIRELESS COFFEE GADGET

  Wireless Coffee Gadget je jednostavan uređaj namijenjen programerima, studentima igara i svima koji vole da im vruća pića budu topla čak i nakon nekoliko sati. Namjerava korisnicima iz cijelog svijeta pružiti lagan i zabavan način na koji vam pomaže da se riješite stresa, tijekom dana i ponovno se vratite sretnijim vibracijama. Ovi će vam uređaj svaki gutljaj kave ili čaja napraviti kao prvi gutljaj koji ste popili dok je bio vruć, tako da necete trebati biti kao: “Ah, kava mi se opet ohladila, ali ja ću je svejedno popiti i imati uugggh hladno”. Ja mislim da samo pivo treba biti hladno, zato vas molim da podržite ovaj projekt glasanjem, jer bez vaše podrške projekt vjerojatno neće završiti na tržištu, gdje ćete ga moći dobaviti i promijeniti taj “uugggh” osjećaj u nešto bolji i time direktno ili indirektno podijeliti tu sreću s drugim ljudima.


  Wireless Coffee Gadget project is a simple gadget that is intended to developers, gamers students and everyone who likes to have their hot beverages hot even after a few hours. Intends to provide users around the world with an easy and fun mindfulness practice that helps you get rid of stress over the day and tune into the happier vibes again. These device will make your every sip of coffee or tee like the first sip you took while it was hot so that you will not need to be like: “Ah my coffee did get cold cold again, but I will drink it and be uugggh it cold” I think that only beer should be cold, so please support these project by voting as, without your support, project will likely not end up on the market, where you will be able to get it and change that “uugggh” feeling to something better and share that happiness with other people.

 • INVISIBLE ZAGREB

  Invisible Zagreb prva je edukacijska tura u Zagrebu i Hrvatskoj koju vode bivši i sadašnji beskućnici. Svojim nekonvencionalnim pristupom, svojim polaznicima nudimo mogućnost da se istovremeno informiraju o problematici ekstremnog siromaštva ali i doprinesu njenom rješavanju donacijama samim vodičima. Tura je u potpunosti atipična zbog samog sadržaja koji se pokazuje i komunicira – to nisu popularne turističke znamenitosti, već nevidljive stvari koje su ljudi prestali primjećivati poput ruševina, koševa za smeće, zapuštenih parkova…

  Polaznici tako saznaju kako je lako postati beskućnikom, kako preživjeti i kako je teško izvući se. Tura postoji godinu dana, a u tom periodu napravljeno je više od 130 tura na kojima je bilo više od 1000 domaćih i stranih polaznika. S obzirom na edukacijski karakter ture, ostvarili smo suradnju i s velikim brojem škola koje dovode svoje učenike u sklopu izvan nastavnih aktivnosti, ali i poduzeća koja svoje
  zaposlenike vode na team-buildinge. S Vašom podrškom, Invisible Zagreb će biti u mogućnosti skalirati svoje aktivnosti, a time i uključiti maksimalni broj beskućnika u projekt.


  Invisible Zagreb is the first educational tour in Zagreb and Croatia led by former and current homeless people. With our unconventional approach we offer our guests the opportunity to simultaneously inform themselves about extreme poverty, but also to contribute to solving it through donations to the guides themselves. The tour is completely atypical due to its content – not popular tourist attractions, but invisible things that people have stopped to notice, such as abandoned buildings, trash cans, abandoned parks…

  Guests, therefore, learn how easy it is to become homeless, how to survive and how hard it is to get back to your feet The tour has been operational for a year, and over 130 tours have been made during this period, with more than 1000 domestic and foreign participants. Due to the educational character of the tour, we have also collaborated with a large number of schools that bring their students, but also companies that see us as a great team-building opportunity. With your support, Invisible Zagreb will be able to scale its activities and thus include the maximum number of homeless people in the project.

 • CLEAR COAST

  Clear Coast je mobilna aplikacija za lociranje i dojavu te proslijeđivanje informacija nadležnim službama za zbrinjavanje divljih odlagališta otpada te onečišćenja mora i priobalnog područja. Dijeljenjem putem društvenih mreža potiče se mogućnost samoorganizacije u prikupljanju otpada te se time vrši pritisak na službe nadležne za zbrinjavanje otpada.

  Aplikacija potiče razvoj ekološke svijesti i odgovornosti korisnika te samoorganiziranosti djelovanja na moru i priobalnom području. Povećana pozornost povezana s dojavom i prikupljanjem otpada onečišćenog mora i priobalja može i mora utjecati na smanjenje prisutnosti mikroplastike u ugroženoj morskoj fauni, u čitavom morskom ekosustavu te čovjeku kao krajnjem konzumentu u hranidbenom lancu. Prikupljanje i dijeljenje informacija povezanih s velikim porastom nautičkog prometa, ponajviše kruzera kao i teretnog prometa tankera može smanjiti i/ili spriječiti daljnji rast zagađenja mora i obale kojeg takav promet uzrokuje. Samo par klikova na pametnom telefonu čini aplikaciju privlačnom i jednostavnom za korištenje svim korisnicima kako starijem tako i mlađem uzrastu.


  Clear Coast is a mobile application for locating, reporting and forwarding information to services competent for waste management, in particular, wild garbage dumps related to the sea and coastal pollution. Social network sharing implicates and stimulates the possibility of self-organization in waste collection, putting pressure on services competent for waste management.

  The application stimulates the development of the environmental awareness and responsibility of the users together with the self-organization of activities related to the sea and the coastal area. The increased attention connected to reporting and collecting the marine and coastal waste pollution can and must make an impact to reduce the presence of micro-plastic in the endangered marine life, in the entire marine ecosystem and in humans as the ultimate consumers of the food chain. Collecting and sharing information related to a large increase in nautical traffic, mostly cruisers as well as the freight transport of tankers can reduce and/or prevent further pollution growth caused by the same traffic. Just a few clicks on the smartphone make this application attractive and easy to use for all users, both older and younger ones.

 • Smart Lumies

  Smart Lumies are educational toys for kids from 2 to 7 that let parents track their early stage development. The cubes teach children colors, sounds and physics. The key innovation is the platform of structured educational games for certain age groups that improve child’s development and allow the monitoring. The platform consists of three parts. First part consists of cubes that interact with the child. Second part is the application that communicates with the cubes and the third part are the parents and the online community page where they are able to develop more games together with experts

 • MyBeeLine

  Bees are identified as species that are threatened with extinction at the European level. MyBeeLine thrives to solve this problem with proper bee caring approach, early detection and prevention of disease spreading and overall protection of bees. We believe that proper use of IT combined with beekeepers’ know how can be used as efficient tool for solving major problems with bees’ extinction. We will combine traditional beekeeping processes with modern IT solutions, data mining, IOT and systematic approach in order to achieve better beekeeping on both micro and macro levels.

 • Veles

  The aim of the project is to preserve and promote ethnographic heritage from Sesvetsko Prigorje, North-East of Zagreb, through social entrepreneurship that will also provide an opportunity for a few target groups to gain new knowledge, develop new skills and produce a line of innovative clothing items based on elements of traditional textile design and identity of the area. We expect to achieve self-sustainability by selling the items through a network of various partners and the revenue gained will be reinvested into the project and the people employed.

 • Street for me

  The project is all about making a mobile and web application that enables people with moving disabilities to gain the information about possible ways of moving through the city. The idea came out one day when the team was taking one of their friend in the wheelchair to the hospital and there was no way to enter with the wheelchair. Application will consist of online interactive map with marked places that have enabled way for people with that kind of disabilities and roads (paths) that are passable people can report the problem in real time.