Venture

CLEAR COAST

Jury Award Croatia 2019

Clear Coast je mobilna aplikacija za lociranje i dojavu te proslijeđivanje informacija nadležnim službama za zbrinjavanje divljih odlagališta otpada te onečišćenja mora i priobalnog područja. Dijeljenjem putem društvenih mreža potiče se mogućnost samoorganizacije u prikupljanju otpada te se time vrši pritisak na službe nadležne za zbrinjavanje otpada.

Aplikacija potiče razvoj ekološke svijesti i odgovornosti korisnika te samoorganiziranosti djelovanja na moru i priobalnom području. Povećana pozornost povezana s dojavom i prikupljanjem otpada onečišćenog mora i priobalja može i mora utjecati na smanjenje prisutnosti mikroplastike u ugroženoj morskoj fauni, u čitavom morskom ekosustavu te čovjeku kao krajnjem konzumentu u hranidbenom lancu. Prikupljanje i dijeljenje informacija povezanih s velikim porastom nautičkog prometa, ponajviše kruzera kao i teretnog prometa tankera može smanjiti i/ili spriječiti daljnji rast zagađenja mora i obale kojeg takav promet uzrokuje. Samo par klikova na pametnom telefonu čini aplikaciju privlačnom i jednostavnom za korištenje svim korisnicima kako starijem tako i mlađem uzrastu.


Clear Coast is a mobile application for locating, reporting and forwarding information to services competent for waste management, in particular, wild garbage dumps related to the sea and coastal pollution. Social network sharing implicates and stimulates the possibility of self-organization in waste collection, putting pressure on services competent for waste management.

The application stimulates the development of the environmental awareness and responsibility of the users together with the self-organization of activities related to the sea and the coastal area. The increased attention connected to reporting and collecting the marine and coastal waste pollution can and must make an impact to reduce the presence of micro-plastic in the endangered marine life, in the entire marine ecosystem and in humans as the ultimate consumers of the food chain. Collecting and sharing information related to a large increase in nautical traffic, mostly cruisers as well as the freight transport of tankers can reduce and/or prevent further pollution growth caused by the same traffic. Just a few clicks on the smartphone make this application attractive and easy to use for all users, both older and younger ones.